Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van B&B op 3 (hierna: de verhuurder). Hierin is beschreven hoe de onderneming omgaat met de persoonsgegevens van klanten, leveranciers en opdrachtgevers.

De verhuurder respecteert de privacy van iedereen die gebruik maakt van de diensten van de bed and breakfast en is daarmee de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring is uitgelegd welke persoonsgegevens er worden verwerkt en gebruikt, en met welk doel dit wordt gedaan.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van de diensten van de onderneming en/of omdat u deze gegevens zelf aan de onderneming heeft verstrekt.

De volgende gegevens worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Betalings- en facturatiegegevens, zoals bankrekeningnummer, e.d.
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Grondslagen voor gegevensverwerking

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn voornamelijk die gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst wordt vooraf toestemming gevraagd. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

De onderneming maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen om beslissingen te nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

B&B op 3 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat uw gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden bewaard tot 7 jaar na de datum dat het project wordt afgesloten. Voor de fiscale administratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging

B&B op 3 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen via https://bedandbreakfastop3.nl/

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B op 3 verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien uw gegevens om andere redenen aan derden worden verstrekt dan is de onderneming verplicht om eerst toestemming aan u te vragen. Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B op 3 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar https://bedandbreakfastop3.nl/

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Op uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, gereageerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd. Voor de meest recente versie kunt u contact opnemen via https://bedandbreakfastop3.nl/

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer M. Buijs via https://bedandbreakfastop3.nl/

Copyright B&Bop3 2021