ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

 • B&B op 3 gevestigd te Rekken wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als verhuurder
 • Gebruikers van de faciliteiten van de verhuurder, hierna te noemen de gast
 • Partijen zijn gast en verhuurder samen
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de verhuurovereenkomst tussen partijen

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

 • De voorwaarden zijn toepassing op alle transacties, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens verhuurder
 • Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk èn schriftelijk door partijen is overeengekomen

3. Algemene Gegevens

 • Naam: B&B op 3
 • Adres: Loovelderweg 3
 • Postcode: 7157 BW
 • Plaats: Rekken
 • Mobiel: 06-22880890
 • Website: Bedandbreakfastop3.nl
 • Emailadres: bedandbreakfastop3@gmail.com
 • Omzetbelastingnummer: NL8258.36.463.B01
 • IBAN: NL18 ABNA 0843 0138 50

4. Algemeen

 • Josephien en Martin Buijs zijn eigenaar, beheerder en verhuurder van B&B op 3. De eigenaar kan zich laten vervangen.
 • Gasten dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement (zie onderstaande tekst)
 • Door het maken van een reservering bij B&B op 3 geeft de gast aan op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden te accepteren.
 • De administratie van de verhuurder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van B&B op 3 krijgen een sleutel van de accommodatie ter beschikking. De kosten voor het vervangen van deze gecertificeerde sleutel bij verlies of het niet inleveren zullen op de gasten worden verhaald.

5. Reservering, bevestiging, betaling, annulering en no show

 • No show betekent niet komen opdagen zonder te hebben geannuleerd.
 • De huurovereenkomst is van kracht op het moment dat de betaling is ontvangen.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, via een boekingssite of per email worden aangegaan. Bij een mondelinge of telefonische overeenkomst wordt een schriftelijke bevestiging per e-mail verstuurd door verhuurder, welke als bindend wordt beschouwd.
 • Na ontvangst van een reservering stuurt verhuurder een bevestiging (mits plaats beschikbaar).
 • Voor het reserveren van een verblijf bij B&B op 3 worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
 • Check-in is van 15.00 uur tot 20.00 uur, check-out tot 10.30 uur. Andere tijden zijn eventueel mogelijk in overleg. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Betalingen kunnen alleen per bank vooraf worden gedaan. Als de kamer beschikbaar is op het moment van ontvangst van uw reservering is de reservering definitief.
 • Verhuurder heeft het recht om de kamer opnieuw te verhuren als deze niet binnen 3 dagen na de reservering is betaald.
 • Eventuele extra’s kunnen bij vertrek worden afgerekend.
 • Als omstandigheden hiertoe aanleiding geven is de verhuurder gerechtigd een reservering eenzijdig te annuleren zonder dat hier een schadevergoeding voor wordt toegekend. De betaling wordt per omgaande op de bankrekening van de gast teruggestort.
 • Als de gast de reservering bij B&B op 3 annuleert dan zijn er mogelijk annuleringskosten van toepassing. Bij annulering tot 7 dagen voor de aankomstdatum zijn er geen annuleringskosten, daarna 50%. Vanaf 2 dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten 100%. Er wordt al het mogelijke gedaan om samen tot een oplossing te komen.
 • De toeristenbelasting van €1,25 per persoon per dag dient bij afgifte van de sleutel, vóór vertrek te worden voldaan.

6. Huishoudelijk Reglement

 • B&B op 3 staat beschreven op onze website www.bedandbreakfastop3.nl, Facebook, en Google. Verhuurder heeft de website en vermeldingen met grote zorg gemaakt. Toch is het mogelijk dat getoonde foto’s of geschreven teksten anders zijn dan de actuele situatie. De gast kan geen rechten ontlenen aan deze verschillen.
 • Gasten dienen de aanwijzingen van de verhuurder op te volgen.
 • De accommodaties zijn ingericht voor 2 volwassenen en niet geschikt voor (kleine) kinderen.
 • Het is niet mogelijk om bezoek van derden te ontvangen.
 • Er zijn geen huisdieren toegestaan tenzij vooraf overeengekomen.
 • Roken is binnen niet toegestaan, alleen buiten. Gebruik van de asbak is verplicht.
 • Er bestaat een zero tolerance ten aanzien van drugsgebruik en openbaar dronkenschap.
 • Tampons, maandverband en ander hygiënische producten mogen niet in het toilet worden gedeponeerd. Deze dienen in de daarvoor bestemde afvalbak te worden gedaan. Eventuele kosten door schade, zoals verstopping door het loze van dit soort producten, worden verhaald op de veroorzaker.
 • Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook in de accommodatie eten te bereiden.
 • Gasten worden verzocht na 22.00 uur ’s avonds geen lawaai te maken en bij vertrek of aankomst stapvoets te rijden met de auto.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder de accommodatie voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • De verhuurder kan gasten, bij overtreding van het Huishoudelijk Regelement of bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B op 3 ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

7. Klachten

 • Ondanks onze goede zorgen is het mogelijk dat er een klacht is. Om de klacht te kunnen oplossen vragen wij de gasten dit direct te laten weten aan de verhuurder.

8. Aansprakelijkheid

 • B&B op 3 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie en/of op het perceel geleden schade. De gast vrijwaart verhuurder tegen aanspraken dienaangaande.
 • B&B op 3 is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties, alsook onverwachte of onaangekondigde bouw-, weg- en/of agrarische werkzaamheden in de nabijheid van B&B op 3.
 • Door verhuurder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf.
 • De accommodatie, dieren en andere voorzieningen op het perceel dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden behandeld door de gasten.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf bij B&B op 3, inclusief de op het perceel levende dieren, zijn voor rekening van de gasten.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen dienen door de gast direct aan de verhuurder te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

9. Slotbepaling

 • Voor zover in regels in internationaal privaatrecht niet anders is bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet- Nederlandse gasten worden geacht akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.B&B op 3, Rekken, 2021

Copyright B&Bop3 2021